Prawo budowlane nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu również obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i  ochrony od porażeniem, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i odbiorów.

Przegląd instalacji elektroenergetycznych w  budynkach przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane nakłada obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku na:

– dostawcę energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku.

– właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia.

– użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych instalacyjnych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.

ponadto ustawa stanowi:

„Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”

Zakres prac przy przeglądzie pięcioletnim: Wejdź

Cennik wykonania przeglądu pięcioletniego: Sprawdź

Zakres prac przy przeglądzie rocznym: Wejdź

Translate »