Wszystkie instalacje elektryczne, które były wykonane lub remontowane, przed oddaniem do eksploatacji, powinny przejść szczegółową kontrolę. W przypadku instalacji elektrycznych szczegółowy zakres badania jest regulowany przez przepisy. Wymaga tego Prawo Budowlane, w myśl którego właściciel budynku powinien przynajmniej raz na pięć lat skontrolować stan techniczny posiadanej instalacji elektrycznej w budynku.

W czasie odbioru instalacji sprawdzam skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystencję izolacji przewodów i wyłączniki różnicowoprądowe, instalację odgromową, uziemiającą, połączenia wyrównawcze. Po przeprowadzeniu pomiarów, wystawiam protokół, który należy przedstawić w zakładzie energetycznym w chwili podpisywania umowy na dostawę energii elektrycznej, lub przedstawić instytucji która tego wymaga.

Translate »